"Sme ľudia, ktorí veria, že Boh sa nemení, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka a umožniť mu zakúsiť Božiu lásku."

NAŠE DNA

Naše „desatoro“ je akýmsi krédom viery a praxe Kresťanského centra. Predstavuje naše „nepísané" DNA, nie oficiálnu vierouku.

 • 1

  Spasenie

  Veríme, že človek je spasený, ak vyznal Bohu svoje hriechy, činil z nich pokánie, prijal od Boha odpustenie, a tak sa stal Ježiš jeho osobným Spasiteľom a Pánom.
 • 2

  Krst

  Veríme, že každý spasený človek sa má dať pokrstiť biblickým krstom ponorením v mene Otca, Syna i Ducha Svätého na vyznanie viery pred Bohom, neviditeľným svetom i pred ľuďmi.
 • 3

  Duch Svätý

  Veríme, že pre každého kresťana Boh pripravil naplnenie a zmocnenie Duchom Svätým. Jeho počiatočným prejavom je hovorenie v nových jazykoch a jeho účelom je moc pre službu Bohu a živé svedectvo.
 • 4

  Zbor (lokálna cirkev)

  Veríme, že kresťan má byť začlenený do miestneho zboru (lokálnej cirkvi), v ktorom je doma, kde prijíma duchovnú výživu, slúži svojimi obdarovaniami a je podriadený.
 • 5

  Desiatok

  Veríme, že každý kresťan má dávať desiatok zo svojho príjmu Pánovi na Božie dielo. Desiatok je prejavom viery, že Boh sa o nás postará a v ničom nebudeme mať nedostatok. Jeho kladieme na prvé miesto.
 • 6

  Skupinky

  Veríme, že je dôležité stretávať sa nielen na bohoslužbe ale aj v malom spoločenstve (skupinke), kde rastieme vo viere, rozvíjame vzťahy a objavujeme svoje poslanie.
 • 7

  Rodina

  Veríme, že Boh ustanovil manželstvo a rodinu, a preto chceme, aby naše rodiny boli usporiadané a požehnané. Boh uzdravuje aj zranené, zlomené rodiny a vzťahy.
 • 8

  Evanjelizácia

  Veríme, že je našou zodpovednosťou privádzať ľudí k Ježišovi. Tam, kde nás Boh postavil, chceme žiť príkladne a zvestovať ľuďom evanjelium.
 • 9

  Misia

  Veríme, že misia je stredobodom Božieho srdca, ktoré je pohnuté k nezachráneným ľuďom. Preto chceme byť aktívne účastní misijného hnutia v modlitbách, dávaní a vysielaní.
 • 10

  Prebudenie

  Veríme, že Ježiš skoro príde pre cirkev. Očakávame prebudenie cirkvi a národov v mocnom vyliatí Ducha Svätého. Chceme byť nástrojom Ducha Svätého pre prebudenie v našom meste a národe.

NAŠA VÍZIA

Túžime pokračovať vtom, čo robil sám Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi:

"Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého."

Matúš 28:19

"Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte."

Matúš 10:7-8

"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a prichýlili ste ma."

Matúš 25:35

APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU

Sme Kresťanské centrum, ktoré patrí do Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Viac informácií →

ÚSTAVA APOŠTOLSKEJ CIRKVI

Náš zbor sa riadi Ústavou apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Viac informácií →

KRESŤANSKÉ CENTRÁ

Spolupracujeme s ďalšími kresťanskými centrami na západnom Slovensku.

Viac informácií →